စိန္နန္းေတာ္က လက္၀တ္ရတနာေတြနဲ ့အရမ္းကိုဆြဲေဆာင္မွဳရွိေနတဲ့ ေဆာင္း၀တ္ရည္ေမ
အရမ္းကိုလွေနေရာပဲ

YOUR REACTION?

Facebook Conversations