တကယ္မွည့္တယ္ဆိုတာ ရွင္ယြန္းျမတ္ကို တင္စားျပီးေခၚသလိုပါပဲ
လံုး၀ ကိတ္ခ်က္...

YOUR REACTION?

Facebook Conversations