၀၀ကစ္ကစ္ေလးၾကိဳက္တဲ့သူေတြကေတာ့ ယဥ္လတ္ကို သေဘာက်ၾကမွာ
မင္းသမီးေလးယဥ္လတ္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations