၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၅) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။ – Myanmar Hot News
25th March 2023

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၅) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနျပီး ၊ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အဆိုပါေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုျဖစ္ရန္အလားအလာမ်ားရွိေနပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။
(၄ -၉-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွ တိုင္းတာေပးခ်က္အရ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္း ေနျပီး၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ တို ႔မွာ တိမ္အ သင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဒ သ ေတ ြမွာ တိမ္ အသင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္း ေနပါတယ္။

အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။
ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ မုတ္သုံေလ အားေကာင္းရာ မွ အားအလ ြန္ေကာင္း ေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။
ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လႈိင္းအသင့္ အတင့္ မွ လိႈင္းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။လႈိင္းအျမင့္ မွာ ျမန္မာ႔ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္း လ ြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြ မွာ (၆) ေပ မွ (၁၂) ေပ ခန္႔ထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။
ခ်င္းျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္္(ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ 23 °C မွ 28°C ခန္႔၊ က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ 29°C မွ 34°C ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မ ေက ြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ခရမ္း လ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မား အဆင့္ တ ြင္ ရွိႏိုင္ၿပီး၊က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ ျမင့္မား အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႕အလားအလာ။
တျပည္လံုးတ ြင္မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီးအထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ၊ မ ေက ြးတိုင္း ၊မႏၱေလးတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႕တ ြင္ အလားအလာ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရ ြာသ ြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(ေအာက္ပိုင္း) ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး တို႔မွာ ေနရာက ြက္က်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း) ႏွင့္ မ ေက ြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တ ြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္းရ ြာ ပါမယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။
မ ြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ မိုးပို လာႏိုင္ပါတယ္။ဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္္

Source: Dr. U Tun Lwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *